Skip to main content

Transmisyon Zinciri Fiyat Listesi

Rulman No Marka Rulman Tipi/Serisi Ölçüler Kg
d D B
06B1 zincir HSP Transmisyon Zinciri
06B2 zincir HSP Transmisyon Zinciri
08B1 zincir HSP Transmisyon Zinciri
08B2 zincir HSP Transmisyon Zinciri
10B1 zincir HSP Transmisyon Zinciri
10B2 zincir HSP Transmisyon Zinciri
12B1 zincir HSP Transmisyon Zinciri
12B2 zincir HSP Transmisyon Zinciri
16B1 zincir HSP Transmisyon Zinciri
16B2 zincir HSP Transmisyon Zinciri
20B1 zincir HSP Transmisyon Zinciri
20B2 zincir HSP Transmisyon Zinciri
24B1 zincir HSP Transmisyon Zinciri
24B2 zincir HSP Transmisyon Zinciri
28B1 zincir HSP Transmisyon Zinciri
28B2 zincir HSP Transmisyon Zinciri
32B1 zincir HSP Transmisyon Zinciri
32B2 zincir HSP Transmisyon Zinciri
40B1 zincir HSP Transmisyon Zinciri
40B2 zincir HSP Transmisyon Zinciri

 

Rulman No Marka Rulman Tipi/Serisi Ölçüler Kg
d D B
48B1 zincir HSP Transmisyon Zinciri
48B2 zincir HSP Transmisyon Zinciri
06B1 KİLİT HSP Transmisyon Zinciri
06B2 KİLİT HSP Transmisyon Zinciri
08B1 KİLİT HSP Transmisyon Zinciri
08B2 KİLİT HSP Transmisyon Zinciri
10B1 KİLİT HSP Transmisyon Zinciri
10B2 KİLİT HSP Transmisyon Zinciri
12B1 KİLİT HSP Transmisyon Zinciri
12B2 KİLİT HSP Transmisyon Zinciri
16B1 KİLİT HSP Transmisyon Zinciri
16B2 KİLİT HSP Transmisyon Zinciri
20B1 KİLİT HSP Transmisyon Zinciri
20B2 KİLİT HSP Transmisyon Zinciri
24B1 KİLİT HSP Transmisyon Zinciri
24B2 KİLİT HSP Transmisyon Zinciri
28B1 KİLİT HSP Transmisyon Zinciri
28B2 KİLİT HSP Transmisyon Zinciri
32B1 KİLİT HSP Transmisyon Zinciri
32B2 KİLİT HSP Transmisyon Zinciri

 

Rulman No Marka Rulman Tipi/Serisi Ölçüler Kg
d D B
40B1 KİLİT HSP Transmisyon Zinciri
40B2 KİLİT HSP Transmisyon Zinciri
48B1 KİLİT HSP Transmisyon Zinciri
48B2 KİLİT HSP Transmisyon Zinciri
06B1 YARIM BAKLA HSP Transmisyon Zinciri
06B2 YARIM BAKLA HSP Transmisyon Zinciri
08B1 YARIM BAKLA HSP Transmisyon Zinciri
08B2 YARIM BAKLA HSP Transmisyon Zinciri
10B1 YARIM BAKLA HSP Transmisyon Zinciri
10B2 YARIM BAKLA HSP Transmisyon Zinciri
12B1 YARIM BAKLA HSP Transmisyon Zinciri
12B2 YARIM BAKLA HSP Transmisyon Zinciri
16B1 YARIM BAKLA HSP Transmisyon Zinciri
16B2 YARIM BAKLA HSP Transmisyon Zinciri
20B1 YARIM BAKLA HSP Transmisyon Zinciri
20B2 YARIM BAKLA HSP Transmisyon Zinciri
24B1 YARIM BAKLA HSP Transmisyon Zinciri
24B2 YARIM BAKLA HSP Transmisyon Zinciri
28B1 YARIM BAKLA HSP Transmisyon Zinciri
28B2 YARIM BAKLA HSP Transmisyon Zinciri

 

Rulman No Marka Rulman Tipi/Serisi Ölçüler Kg
d D B
32B1 YARIM BAKLA HSP Transmisyon Zinciri
32B2 YARIM BAKLA HSP Transmisyon Zinciri
40B1 YARIM BAKLA HSP Transmisyon Zinciri
40B2 YARIM BAKLA HSP Transmisyon Zinciri
48B1 YARIM BAKLA HSP Transmisyon Zinciri
48B2 YARIM BAKLA HSP Transmisyon Zinciri
Konuşmaya Başla
Merhaba